Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru (IP-UNIZD-2023)


Trajanje projekta: 01.10.2023. do 30.09.2025.


Voditelj projekta: doc. dr. sc. Frane Malenica (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)


Ostali članovi istraživačke grupe:

 • izv. prof. dr sc. Mojca Kompara Lukančić (Univerza v Mariboru/Univerza v Ljubljani)
 • dr. sc. Emilija Mustapić Malenica (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru)
 • Jakov Proroković, mag. (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru)
 • Jelena Gugić, prof. (Fakultet za Odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

 

Kratak opis projekta:

Ovim se projektom želi ispitati i usporediti procesiranje višerječnih izraza (engl. multiword expressions) u engleskom i materinskom jeziku kod izvornih govornika hrvatskog i slovenskog jezika. Višerječni izrazi su heterogena kategorija koja predstavlja značajan dio svakodnevne komunikacije te obuhvaća jezične konstrukcije koje se sastoje od više od jedne riječi, poput frazema (npr. kick the bucket), binomnih izraza (npr. bread  and butter), fraznih glagola (npr. turn on/off), fiksnih/konvencionaliziranih izraza (npr. have a nice day) i kolokacija (npr. social media) (Wray 2002, Schlücker 2019). Poseban je naglasak stavljen na analizu dviju vrsta višerječnih izraza – imenske složenice (npr. bus driver) i pridjevsko-imeničke kolokacije (npr. social media) u engleskom i istovjetne konstrukcije u materinskim jezicima ispitanikâ. Projektom želimo primijeniti postojeće spoznaje o procesiranju višerječnih izraza kod neizvornih govornika engleskog jezika na govornike čiji je materinski jezik hrvatski ili slovenski te dati svoj doprinos ovoj temi ispitivanjem veze između jezičnog procesiranja i podataka o jezi­čnoj uporabi, kao što su frekvencija, jezična kompetencija u stranom jeziku (Shantz 2017), veličina porodice neke riječi (Schreuder i Baayen 1997, Mattiello i Dressler 2022) i snaga povezanosti (Gablasova i sur. 2017). Prikupljanjem i analiziranjem ovih podataka produbilo bi se postojeće znanje o procesiranju složenica i kolokacija kod dvojezičnih neizvornih govornika engleskog jezika te bi se njihova analiza proširila na izvorne govornike slavenskih jezika. Istraživanjem bi se također stekli zaključci o procesiranju višerječnih izraza na hrvatskom i slovenskom jeziku od strane izvornih govornika tih jezika, što predstavlja dodatnu vrijednost ovog projekta budući da je područje jezičnog procesiranja, a posebice procesiranja višerječnih izraza, poprilično zanemarena tema u hrvatskoj lingvističkoj literaturi.

 

Ciljevi projekta:

Projektom se namjeravaju ostvariti sljedeći ciljevi:

 • stvaranje baze podataka o jezičnoj uporabi (učestalosti/frekvenciji, veličini porodice i snazi povezanosti) složenica i kolokacija u engleskom, hrvatskom i slovenskom jeziku;
 • prikupljanje podataka o procesiranju višerječnih izraza (složenica i kolokacija) u engleskom kao stranom jeziku kod izvornih govornika hrvatskog i slovenskog jezika;
 • prikupljanje podataka o procesiranju višerječnih izraza u hrvatskom i slovenskom jeziku kod izvornih govornika tih jezika;
 • istraživanje potencijalnog utjecaja jezične kompetencije i jezične uporabe na procesiranje višerječnih izraza u engleskom kao stranom jeziku;
 • produbljivanje spoznaja o jezičnom procesiranju kod neizvornih govornika i čimbenicima koji utječu na njega;
 • izrada nastavnih materijala s višerječnim izrazima za poučavanje engleskog kao stranog jezika na temelju prikupljenih podataka; i 
 • razvijanje karijera mladih znanstvenika.

Create Your Own Website With Webador